Besök: idag 575, vecka 3.079, månad 24.185  förra: dagen 1.207, veckan 9.009, månaden 36.747
Pensi Rescue Oy produkter PPPress RescueSALE

Innehållssamlare

Allt fler få medicinsk cannabis på recept

Nyheter från Vårdförbundet - fre, 07/09/2018 - 12:13

Sedan det cannabisbaserade läkemedlet Sativex blev lagligt i Sverige 2012 har förbrukningen mer än femdubblats, enligt statistik från Socialstyrelsen.

Nära hundra bekräftade fall av ehec

Nyheter från Vårdförbundet - fre, 07/09/2018 - 11:34

Sedan juli har 98 bekräftade fall av ehec-infektioner rapporterats i landet. Västra Götaland är ett av de län som drabbats värst, men det kan bero på att de är duktiga på att upptäcka bakterien.

Nu ökar fallen av kikhosta

Nyheter från Vårdförbundet - fre, 07/09/2018 - 10:23

Hösten har de senaste åren inneburit högsäsong för kikhosta. Under augusti smittades 90 personer och 12 av dem var spädbarn, rapporterar Folkhälsomyndigheten. 

Ambulanssjuksköterska får prövotid för oskicklighet

Nyheter från Vårdförbundet - fre, 07/09/2018 - 04:00

En ambulanssjuksköterska har av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd bedömts vara så oskicklig i sitt yrke att hon nu tvingas till en treårig prövotid. I nära sex av tio fall har hon inte tagit med patienterna i ambulansen.

Udskyder beslutning om nedlæggelse af vestjyske akutbiler

Nyheter från Beredskapsinfo i Danmark - tors, 06/09/2018 - 19:00

Beslutningen om, hvorvidt de tre sygeplejerskebemandede akutbiler i Vestjylland skal nedlægges, bliver først truffet senere på efteråret. Region Midtjylland havde ellers lagt op til, at en nedlæggelse af akutbilerne skulle indgå i budgettet for 2019, men regionspolitikerne har besluttet at afvente en igangværende evaluering af den fremskudte præhospitale indsats.

Det var udsigten til en samlet besparelse på 9,5 mio. kr., som fik regionen til at foreslå, at de sygeplejerskebemandede akutbiler i Tarm, Ringkøbing og Skive skulle nedlægges. I stedet skulle en ambulance i hver af de tre byer opgraderes til paramedicinerambulance. Samtidig ville regionen etablere en ny døgnambulance med base i Videbæk og nedgradere en døgnambulance i Herning til dagambulance.

Afventer evaluering

I den netop indgåede budgetaftale indgår der imidlertid ikke nogen ændringer på det præhospitale område. Regionens forslag mødte nemlig kritik fra flere politikere, der undrede sig over, at regionen ville ændre beredskabet kort tid før en længe planlagt evaluering af den fremskudte præhospitale indsats ligger klar i løbet af oktober. Evalueringen skal netop komme med anbefalinger til optimering og tilpasning af ressourceanvendelsen i forhold til akutlægebiler og akutbiler.

Derfor er det blevet besluttet, at en beslutning om ændringer på det præhospitale område udskydes til oktober, hvor regionsrådet skal behandle evalueringen. Såfremt evalueringen giver mulighed for at gennemføre besparelser, skal de anvendes til generel konsolidering.

Ökande valdeltagande i landsting och regioner

Nyheter från Vårdförbundet - tors, 06/09/2018 - 14:36

Valdeltagandet har ökat i alla landsting mellan 2002 och 2014. Förra valet använde drygt 82 procent den blå valsedeln för att ge sin röst i landstings- och regionvalen.

Snart fulltaliga på röntgen i Eskilstuna

Nyheter från Vårdförbundet - tors, 06/09/2018 - 11:42

Efter flera år av kraftig underbemanning har Mälarsjukhusets röntgenklinik lyckats anställa fler än 30 nya medarbetare sedan årsskiftet. Av dem är 14 röntgensjuksköterskor. Plötsligt har kön till skelettröntgen helt raderats ut.

Barnmorska kämpar för maktskifte i Gävleborg

Nyheter från Vårdförbundet - tors, 06/09/2018 - 08:00

Som toppkandidat för Nya moderaterna i Region Gävleborg hoppas Camilla Strömberg få vara med om att bryta närmare hundra år av socialdemokratiskt styre i Gävleborg.       – Det är dags nu. Som alla ledare som suttit länge är de trötta och det behövs omväxling, säger hon.

Hjälp att amma Elton

Nyheter från Vårdförbundet - tors, 06/09/2018 - 04:00

Mamma Peri Elfving är lugn nu. Hon har fått komma till barnsjuksköterskorna vid den nystartade amningsmottagningen i Sollentuna och kan ge bröstmjölk så Elton blir nöjd.

Beredskabsstyrelsen underkender dele af vestsjællandsk dimensioneringsplan

Nyheter från Beredskapsinfo i Danmark - ons, 05/09/2018 - 20:00

Dele af Vestsjællands Brandvæsens nye dimensionsplan får hårde ord med på vejen af Beredskabsstyrelsen, som blandt andet karakteriserer en af de planlagte ændringer som uforsvarlig og ikke i overensstemmelse med de grundlæggende hensyn bag tilrettelæggelsen af brandvæsenet i Danmark. En anden ændring er ifølge styrelsen direkte ulovlig.

Det fælleskommunale Vestsjællands Brandvæsen er i gang med at udarbejde en plan for risikobaseret dimensionering af beredskabet. Som led i den proces har et udkast til planen været i høring hos Beredskabsstyrelsen.

Generelt har Beredskabsstyrelsen ikke indvendinger mod planen, men på nogle områder er kritikken fra styrelsen hård.

Brandvæsen fastholder ændring

Særligt er Beredskabsstyrelsen kritisk overfor planen om at nedlægge brandstationen på Orø og i stedet lave et særligt ø-beredskab uden uddannede brandfolk. Men Orø har næsten 900 fastboende indbyggere, og derfor mener styrelsen ikke, at Vestsjællands Brandvæsen kan kopiere modellen med ø-brandvæsen, som i dag f.eks. anvendes på Nekselø, der har 18 indbyggere.

”Beredskabsstyrelsen finder ikke, at Orø kan sammenlignes med de andre øer i brandvæsenets dækningsområde, og styrelsen finder derfor ikke, at den foreslåede ændring vil være forsvarlig eller i overensstemmelse med de grundlæggende hensyn bag tilrettelæggelsen af brandvæsenet i Danmark”, skriver Beredskabsstyrelsen i en udtalelse til Vestsjællands Brandvæsen.

Dermed når Beredskabsstyrelsen frem til en helt anden faglig konklusion end Vestsjællands Brandvæsen selv, der i en analyse har konkluderet, at der kan opretholdes et forsvarligt serviceniveau med et ø-beredskab på Orø.

Og Vestsjællands Brandvæsen planlægger da heller ikke at ændre dimensioneringsplanen på baggrund af Beredskabsstyrelsens kritik. I praksis ser det dog ud til, at Holbæk Kommune vil tilkøbe en videreførelse af brandstationen på Orø, men brandstationen vil ikke indgå i dimensioneringsplanen – og vil således frit kunne nedlægges, hvis kommunen ikke længere ønsker at betale ekstra.

Alle brandkøretøjer skal afgå indenfor 5 minutter

I dimensioneringsplanen ønskede Vestsjællands Brandvæsen også at ændre på kravene til afgangstider, så det alene ville være første slukningskøretøj, som skulle afgå indenfor 5 minutter. For de efterfølgende køretøjer ville der derimod ikke være nogen krav til afgangstiderne.

Det ønske skyder Beredskabsstyrelsen dog ned: ”Beredskabsstyrelsen skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at kravet om afgang senest inden for 5 minutter efter alarmcentralens afgivelse af alarmen gælder for hele førsteudrykningen og ikke kun første køretøj, jf. dimensioneringsbekendtgørelsens § 7”.

Denne del af Beredskabsstyrelsens kritik har Vestsjællands Brandvæsen tænkt sig at tage højde for i dimensioneringsplanen.

Den endelige udgave af dimensioneringsplanen skal i den kommende tid til behandling i ejerkommunerne.

Bonus och arbetsglädje lockar sjuksköterskor till Sollefteå

Nyheter från Vårdförbundet - ons, 05/09/2018 - 16:58

Sollefteå kommun har blivit av med utgifterna för hyrpersonal i hälso- och sjukvården. Tack vare flyttbonus, mer inflytande och utvecklingsmöjligheter har man lyckats rekrytera elva nya sjuksköterskor.

Lång väntan för kvinnor i Värmland som tar cytologprov

Nyheter från Vårdförbundet - ons, 05/09/2018 - 16:24

Trots övergången till primär hpv-screening för kvinnor över 30 år kan det fortfarande ta upp till sju veckor att få svar på ett cytologiskt cellprov i Värmland. En orsak till långa svarstider är att flera cytodiagnostiker gått i pension. 

Vården behöver jobba bättre med etiska frågor

Nyheter från Vårdförbundet - ons, 05/09/2018 - 15:35

Statens medicinsk-etiska råd, SMER, vill att landsting och regioner börjar jobba mer strukturerat med etiska frågor och att SKL startar en nationell stödfunktion för detta.

Stora brister i arbetsmiljön för första linjens chefer

Nyheter från Vårdförbundet - ons, 05/09/2018 - 11:12

Under tre år har Arbetsmiljöverket inspekterat arbetsmiljön för första linjens chefer inom vård och omsorg och träffat drygt 1 300 chefer. Av myndighetens slutrapport framgår att samtliga arbetsplatser fått krav på sig att åtgärda brister i chefernas arbetsmiljö.

Teamet som ser de äldre på akuten

Nyheter från Vårdförbundet - ons, 05/09/2018 - 08:00

Vårdtiderna och återinläggningarna minskar när de äldre får träffa rådgivningsteamet på akuten i Kalmar. ”Det roligaste jag jobbat med”, säger sjuksköterskan Therese Lundström.

Store udsving i antallet af flyvninger for akutlægehelikopterne

Nyheter från Beredskapsinfo i Danmark - tis, 04/09/2018 - 19:00

Selv om et af argumenterne for at indsætte landets fjerde akutlægehelikopter var, at der var pres på helikopternes kapacitet, så var antallet af flyvninger i 2017 på samme niveau som i 2016. I alt rykkede de tre helikoptere ud 3.658 gange i 2017. Men nye tal fra regionerne viser en kraftig stigning i år, hvor der har været 20 pct. flere flyvninger i årets første fire måneder.

I 2017 rykkede regionernes tre døgnbemandede akutlægehelikoptere i alt ud 3.658 gange. I ca. halvdelen af tilfældene var der behov for at tage patienten med til yderligere hjælp på hospitalet.

Stigningen i antal flyvninger fra 2016 til 2017 er på beskedne 2 pct., men nye tal for de første fire måneder af 2018 viser, at der var knap 20 pct. flere flyvninger end samme periode sidste år. Det tyder på, at aktiviteten endnu ikke har fundet sit naturlige leje, og ifølge Troels Martin Hansen, der er ledende overlæge for akutlægehelikopterordningen, er der flere forklaringer på den stigende aktivitet:

”Medarbejderne i AMK-vagtcentralerne bliver hele tiden skarpere til at få sendt helikopteren af sted sammen med ambulancer, lægebiler og anden hjælp, når det er til gavn for patienten. Samtidig udvikler vi løbende de flyoperative muligheder. F.eks. har vi etableret GPS-indflyvningskorridorer til flere landingspladser, så helikopteren kan lande, selv i dårligt vejr med nedsat sigtbarhed og lavt skydække”, siger Troels Martin Hansen.

Mange patienter med hjerte-/karsygdom

42 procent af de patienter, som flyves til undersøgelse og behandling på en specialiseret hospitalsafdeling, har en hjerte-/karsygdom. Andre store grupper er patienter med symptomer på blodprop eller blødning i hjernen og patienter med svær tilskadekomst f.eks. efter alvorlige trafikulykker.

”Patienter overalt i landet har brug for hurtig og specialiseret hjælp. Derfor glæder det mig, at akutlægehelikopterne sidste år var i stand til at bringe lægehjælp frem til så mange patienter allerede på skadestedet, og at de sikrer kort vej til specialiseret behandling på hospitalerne. Det er afgørende, at f.eks. patienter med blodpropper og hjertelidelser får hurtig hjælp. De 707 flyvninger med hjertepatienter er med til at forbedre deres chancer for at overleve uden alvorlige følgevirkninger. Det er af stor betydning for patienterne, at de kan vende tilbage til en dagligdag eller et job uden voldsomme skader”, siger formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Mycket kvar att göra mot sexuella trakasserier på jobbet

Nyheter från Vårdförbundet - tis, 04/09/2018 - 13:06

Förtroendevalda behöver ligga på arbetsgivare att jobba mer mot sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Men vad går att göra? Nu finns en ny handbok med handfasta tips.

Svensk sjuksköterska berättar om arbetet mot ebola i Kongo

Nyheter från Vårdförbundet - tis, 04/09/2018 - 11:00

Sjuksköterskan Anneli Eriksson är i Kongo för att hjälpa till under det pågående utbrottet av ebola. Tillsammans med andra fältarbetare och den inhemska sjukvårdspersonalen arbetar hon på högvarv för att få kontroll på situationen.

Sjuksköterska kritiseras för utebliven bedömning

Nyheter från Vårdförbundet - tis, 04/09/2018 - 10:42

En sjuksköterska på en akutmottagning i Norrbotten kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg efter att ha hänvisat en patient med hosta till hälsocentralen, utan att först ha bedömt hur allvarligt sjuk patienten var.

Ny podkastepisode: Hvordan var det å være ILH ved aksjonen på Utøya?

Nyheter från Ambulanseforum - tis, 04/09/2018 - 08:46

– Vi har ikke forhåndsdefinert lederrollen hos oss slik 02 har i Oslo, forteller Håvard Larsen, paramedic på Ringerike i Vestre Viken. Han ble dyttet fram til å få på seg den hvite vesten den 22. juli 2011 på det som egentlig var en feriedag fordi han var «eldstemann av deRead More

Innlegget Ny podkastepisode: Hvordan var det å være ILH ved aksjonen på Utøya? dukket først opp på Ambulanseforum.

Sidor

Prenumerera på Ambulansforum® innehållssamlare