Komplettering av Landstinget Hallands datauppgifter

Den 13/10-96 gjordes ett reportage om mitt examensarbete i Rapports nyhetssändning. Detta resulterade i ett stort intresse från massmedia i olika delar av landet. I samband med att massmedia börjar skriva om arbetet meddelar Landstinget Halland att ett mindre fel förekommit i de datauppgifter som lämnats i samband med svar på min enkät. Med anledning av detta anser jag att följande komplettering är nödvändig:


BAKGRUND

Studien färdigställdes i början av juni 96 och tillställdes samtliga ansvariga uppgiftslämnare i mitten av samma månad. Någon anmärkning om att uppgifterna i studien skulle vara bristfälliga inkom inte från något av de svarande landstingen. I samband med att massmedia ställer frågor till Sjuktransportförvaltningen i Halland upptäcks att de läkemedel som beskrivits ej givna i själva verket utgått på grund av datafel.

Stefan Lewander Sjuktransportförvaltnigen Halland skriver följande:

Från vårt Amburegister togs fram önskade uppdragsuppgifter.

Önskemål fanns också om datautskrift innehållande individuella uppgifter avseende utbildning/kompetens, delegering, hur ofta vederbörande utfört sina delegeringar samt det totala antalet uppdrag den enskilde deltagit i. Utskriften skulle avidentifieras.

Någon sådan datautskrift fanns inte tillgänglig i vårt system, därför vände jag mig till Mogens Grönberg på centrala ADB, Borgen med förfrågan om han kunde utveckla en sådan. Så småningom presenterade Mogens en rapportmodul som jag kunde lägga in i Amburegistret för att göra önskad utskrift.

Denna utskrift tillsammans med uppgifterna från Ambulansöverläkaren skickades till Kenneth Karlsson i början av januari 1996.

Olyckligtvis visade sig vid koll i efterhand att rapportmodulen vid urvalet av delegationer missade de läkemedel där styrkan var angiven (ex mg/ml) på grund av att i mitt register är detta skrivet med versaler medan rapportmodulen söker på gemener.

DISKUSSION

I studien "Delegering prehospitalt" förekommer följande diagram:

Tabell 4. Läkemedel som delegerade ambulanssjukvårdare i N - län ej givit

Läkemedel
Antal delegerade ambulanssjukvårdare
Antal som ej utfört delegering
Deltagit i antal uppdrag (median)
Glycerylnitrat/ASA
63
63
245
Selektiva beta2-stim.
116
116
243
Diazepam, inj, klysma
115
115
244
Adrenalin inj
65
65
245
Atropin inj
65
65
245
Furosemid inj
21
21
246
Naloxon inj
22
22
246
Opioider inj
22
22
246


Detaljerad statistik, där varje givet läkemedel, tidpunkt för överlämnandet och vem som givit det, har efter uppmärksamheten i massmedia tillställts mig. Statistiken avser år 1995 i det totala landstingsområdet. Jag har inte haft resurser att bearbeta denna statistik i detalj, men konstaterar att diagrammet nedan (där antalet delegerade för respektive läkemedel är hämtat från min studie "Delegering prehospitalt") med tillräcklig tydlighet visar den låga frekvensen med vilken delegerad läkemedelsgivning i varje fall i genomsnitt tillämpas. Exakt antal tillfällen då läkemedel givits redovisas inte eftersom de ej förekom i originaldiagrammet.

Källa: Produktion 1995. Sjuktransportförvaltningen, Landstinget Halland


Med ovan redogörelse anser jag att den kritik som framförts är besvarad och att datafelet i sak inte förändrar undersökningsresultatet eller den i studien efterföljande diskussionen.

KENNETH KARLSSON